Om DRIVERS

Vi står foran en stor teknologisk omveltning på transportfeltet. Hvordan vil nye  automatiserte og digitale systemer påvirke kjørepraksiser og trafikkadferd? Hvordan vil samfunnet påvirkes?

Slike spørsmål skal forskningsprosjektet Digitalization of the road sector and its consequences: the role of driving (DRIVERS) undersøke. Prosjektet er finanisert av Norges forskningsråds program Transport 2025 og gjennomføres fra  2018 – 2022. Prosjektet ledes av NTNU Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier, i samarbeid med NTNU Institutt for Psykologi og Nord Universitet. DRIVERS samarbeider med en rekke sentrale aktører i offentlig sektor og næringsliv (se prosjektpartnere).

Prosjektet er inspirert av den voldsomme teknologiutviklingen i transportsektoren, og de kraftige signalene som i dag sendes fra sentrale aktører om at vi er få år unna en helautomatisk og selvkjørende hverdag. DRIVERS skal følge denne utviklingen de neste fire årene, med spesielt fokus på de umiddelbare konsekvensene av utviklingen for sjåførene, og de videre konsekvensene for samfunnet.

DRIVERS skal studere førerrollen i tre sektorer:

Tungtransport: Norge er et langt og kaldt land med særlige utfordringer for tungtransporten. Vi vil forstå hvordan nye tekniologier påvirker sjåførenes hverdag, samt hvordan det arbeides med innovasjon på feltet. E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi er et nasjonalt testlaboratorium for ny teknologi, og gjennom studier der vil vi produsere unik kunnskap om samspillet mellom mennesker og ny teknologi på en ekstrem veistrekning.

Kollektivtransport: Vil bussjåføren forsvinne, og hva vil dette i såfall bety for din hverdag? Vi vil forstå hvordan nye, digitale teknologier blir en del av bussjåførenes hverdag, samt hvordan kolektivtransporten vil kunne se ut uten sjåfører. Testområdet på Forus Næringspark vil være en viktig arena for våre studier av dette.

Privatbilister: Hvordan påvirkes hverdagssjåfører av nye digitale teknologier og økt automatisering? Hvordan påvirkes vår adferd og vår mobilitetspraksis av muligheten for autopilot, automatisk lukeparkering, nye sensorer, måleinstrumenter og kameraer? Hvordan påvirkes vår oppmerksomhet?

DRIVERS benytter en tverrfaglig kombinasjon av intervjuer, observasjon i kjøretøy, oppmerksomhetsmåling og spørreundersøkelser for å undersøke disse tre sektorene. Slik danner vi oss et bilde av mobilitetspraksiser og samfunn i endring.

Fremtidsvisjon fra den finske delen av E8-prosjektet.

En nøkkelbegrep i DRIVERS er Ansvarlig forskning og innovasjon. DRIVERS arbeider tett med transportbransjen og offentlig sektor både for å forstå potensielle samfunnskonsekvenser av teknologiutviklingen og for å stimulere til en innovasjonsprosess som tar utgangspunkt i samfunnets behov og mulige uforutsette konsekvenser av utviklingen. Målet er på den ene siden å åpne en dialog om dette i samfunnet og blant aktørene, samt å komme med konkrete politikk- og innovasjonsråd for en rettferdig, inkluderende og demokratisk utvikling av transportsektoren.

Advertisement
%d bloggers like this: