Hvorfor DRIVERS?

world fair

På verdensmessen i 1939 presenterte General Motors en fremtidsvisjon hvor selvkjørende, radiostyrte elbiler dominerte Amerikanske veier. Siden har idéen om førerløse biler vært svært viktig i mange teknologi- og fremtidsutopier, men i dag er diskusjonen mer konkret. Teknologiutviklingen er voldsom. Sentrale aktører som Elon Musk hevder vi bare er få år unna en førerløs virkelighet. Mange pilotprosjekter gjennomføres. Nye biler automatiserer oppgaver som inntil nylig var sjåførens. Selvkjørende biler har gått fra å være usannsynlige, til å bli det mange mener er en uunngåelig del av vår nære fremtid.

DRIVERS er et nytt forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, som skal følge denne utviklingen de neste fire årene. Vi er interesserte i de umiddelbare konsekvensene av utviklingen for sjåførene, og konsekvensene for samfunnet.

I prosjektet vil vi studere førerrollen gjennom å fokusre på tre sektorer: tungtransport, kollektivtransport og blant privatbilister. Gjennom samarbeid med næringsliv og offentlig sektor har vi valgt ut prosjekter som ligger helt i front globalt, med tanke på å studere hvordan de nye teknologiene integreres i hverdagspraksiser på tvers av disse feltene.

Her vil vi gjennom å sitte på med sjåfører og gjennom intervjuer danne oss et bilde av mobilitetspraksiser i endring. Gjennom øyemålinger til førere i ulike situasjoner vil vi også søke å forstå hvordan nye teknologier og praksiser påvirker vår oppmerksomhet som sjåfører. En spørreundersøkelse blant yrkessjåfører vil gi et innblikk denne gruppens forventninger til en førerløs fremtid. Vi tar altså sikte på en tverrfaglig tilnærming hvor nært samarbeid med aktører utenfor akademia er essensielt for å lykkes.

For å forstå potensielle samfunnskonsekvenser, vil vi gjøre studier av dagens innovasjonspraksis knyttet til pilotprosjekter. Vi vil også arbeide tett med bransje og offentlig sektor for å stimulere til en innovasjonsprosess som i større grad enn vanlig tar utgangspunkt i samfunnets behov, samt mulige uforutsette konsekvenser av utviklingen. Målet er på den ene siden å åpne en dialog om dette i samfunnet og blant aktørene, samt å komme med konkrete politikk- og innovasjonsråd for en rettferdig, inkluderende og demokratisk teknologiutvikling.

På disse nettisdene vil vi publisere nyheter fra, og relatert til prosjektet, samt formidle vårt arbeid med forskningen. Følg med!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: